Zarządzenie 6/2014
Dyrektora Zespołu Szkół w Jelnej
w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002/46/432 z późn. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam co następuje:
§1
W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:
31 października 2014 (piątek), 2 stycznia 2015 (piątek), 1 kwietnia 2015 (środa) – sprawdzian po VI klasie, 5 czerwca 2015 (piątek) - dzień Patrona; święto szkoły, 23 czerwca (wtorek).
§2
W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum nr 3 im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:
31 października 2014 (piątek), 2 stycznia 2015 (piątek), 21 kwietnia 2015 (wtorek) – egzamin w części humanistycznej, 22 kwietnia 2015 (środa) – egzamin w części matematyczno-przyrodniczej, 23 kwietnia 2015 (czwartek) – egzamin w części z j. obcego nowożytnego, 5 czerwca 2015 (piątek) - dzień Patrona; święto szkoły, 23 czerwca (wtorek).
§3
W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
§4
Wychowawcy klas mają obowiązek poinformowania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców, o możliwości uczestnictwa w zajęciach,
o których mowa w § 2.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


STYPENDIUM SZKOLNE
- ważna informacja

Można składać wnioski dotyczące stypendium socjalnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Uprawnionymi do składania wniosków są rodziny, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę w miesiącu sierpniu nie przekroczył 456 złotych netto.
Wnioski można pobrać w szkołach, w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Gminy.
Wnioski należy składać do dnia 15 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Gródku n/Dunajcem pokój nr 19.

  • Wniosek_stypendium szkolne_2014